the square hotel GINZA

HOTEL / GINZA TOKYO

Client:

Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.

Creative Director + Art Director:

Seitaro Yamazaki ( seitaro design )

Producer:

Asuka Kobayashi ( seitaro design )

Copy Writer:

Tsuyoshi Harada ( seitaro design )

Designer:

Seita Kobayashi ( seitaro design )

Interior Design:

Satoshi Miyakawa ( seitaro design kanazawa )