XO TOKYO

RESTRANT / SHIBUYA TOKYO

Client:

XO TOKYO

Interior Design:

Satoshi Miyakawa ( seitaro design kanazawa )