Typography Monday

KANAZAWA ISHIKAWA

Design:

Seitaro Yamazaki (seitaro design)

Satoshi Miyakawa ( seitaro design kanazawa )